Սակագին

Ստանդարտ

1.     Հաշվի բացման միջնորդավճար* 

 

1.1    ՀՀ դրամով հաշիվներ 

 

1.1.1    ՀՀ քաղաքացի հանդիսացող հաճախորդների համար 

 անվճար 

1.1.2    ՀՀ քաղաքացի չհանդիսացող հաճախորդների համար** 

 5,000 ՀՀ դրամ 

1.2   Արտարժույթով հաշիվներ 

 

1.2.1    Երևան քաղաքում գտնվող Բանկի մասնաճյուղերում 

 2,000 ՀՀ դրամ՝ յուրաքանչյուր հաշվի համար 

1.2.2    Երևան քաղաքից դուրս գտնվող Բանկի մասնաճյուղերում 

 1,000 ՀՀ դրամ՝ յուրաքանչյուր հաշվի համար 

1.2.3    Ինտերնետ-Բանկինգ/Մոբայլ-Բանկինգ համակարգով բացելու դեպքում

 անվճար

2.    Հաշվի փակում

անվճար

3.    Բանկային հաշվի վարում***

 

3.1  Օրացուցային կիսամյակի ընթացքում հաճախորդի հաշիվներով նվազագույնը 150,000 ՀՀ դրամին համարժեք շրջանառության առկայության կամ հաշիվների միջին օրական մնացորդը 50,000 ՀՀ դրամը գերազանցելու դեպքում

անվճար

3.2  Օրացուցային կիսամյակի ընթացքում հաճախորդի որևէ հաշվով 150,000 ՀՀ դրամից փոքր շրջանառության կամ հաշվի միջին օրական մնացորդը 50,000 ՀՀ դրամից պակաս լինելու դեպքում 

1,000 ՀՀ դրամ յուրաքանչյուր օրացուցային կիսամյակի համար

4.  Բանկային հաշվի հեռակա սպասարկման վճարներ****

 

4.1  Ինտերնետ-Բանկինգ/Մոբայլ-Բանկինգ  համակարգով` հաշիվների քաղվածքներ և գործարքներ դիտելու,  գործարքներ կատարելու իրավունքով.

 

4.1.1   Մեկանգամյա ծածկագիր գեներացնող սարքի օգտագործմամբ

միանվագ 3,000 ՀՀ դրամ`

ներառյալ համակարգ մուտքագրվելու և գործարքներ հաստատելու համար մեկանգամյա ծածկագիր գեներացնող մեկ սարք

4.1.2  Ամերիա Թոքեն ծրագրային ապահովման կոդի օգտագործմամբ 

միանվագ 1,000 ՀՀ դրամ

ներառյալ համակարգ մուտքագրվելու և գործարքներ հաստատելու համար Ամերիա Թոքեն ծրագրային ապահովման մեկ կոդ

4.1.3   Ծածկագիր գեներացնող սարքի/Ամերիա Թոքենի, տրամադրում (կորցնելու կամ վնասելու դեպքում), սարքի տեսակի փոխարինում 

1,000 ՀՀ դրամ`ներառյալ ԱԱՀ

5.2    Հեռախոս – բանկ ծառայության միջոցով

Միանվագ 5,000 ՀՀ դրամ

5.  Քաղվածքների, տեղեկատվական նյութերի և կրկնօրինակների տրամադրման միջնորդավճար 

 

5.1  Մինչև 1 տարի վաղեմություն ունեցող քաղվածքի, քաղվածքի կրկնօրինակի կամ էլեկտրոնային ձևով պահվող այլ փաստաթղթի տրամադրում

անվճար

5.2  1 տարուց ավել վաղեմություն ունեցող քաղվածքի, քաղվածքի կրկնօրինակի կամ էլեկտրոնային ձևով պահվող այլ փաստաթղթի տրամադրում

5,000 ՀՀ դրամ` ներառյալ ԱԱՀ

յուրաքանչյուր հաշվի յուրաքանչյուր տարվա քաղվածքի համար

5.3  1 տարուց ավել վաղեմություն ունեցող քաղվածքի կամ էլեկտրոնային ձևով պահվող այլ փաստաթղթի ուղարկում հաճախորդի էլեկտրոնային հասցեին առանց դրոշմակնիքի

3,000 ՀՀ դրամ` ներառյալ ԱԱՀ յուրաքանչյուր հաշվի յուրաքանչյուր տարվա քաղվածքի համար 

5.4     Տեղեկանքների տրամադրում 

 

5.4.1   3 ամիս և ավել հաշվետեր հաճախորդներին

3,000 ՀՀ դրամ`ներառյալ ԱԱՀ

5.4.2   Մինչև 3 ամսվա հաճախորդներին

5,000 ՀՀ դրամ`ներառյալ ԱԱՀ

5.4.3  Ինտերնետ-Բանկինգ/Մոբայլ-Բանկինգ համակարգով/ Բանկի կայքով պատվիրելու դեպքում*****

1,000 ՀՀ դրամ`ներառյալ ԱԱՀ

5.5    Քաղվածքի առաքում

 

5.5.1  Էլեկտրոնային փոստով

անվճար

5.5.2  Փոստով` ՀՀ տարածքում

Ամսական 1,000 ՀՀ դրամ` ներառյալ ԱԱՀ

5.5.3  Փոստով` ՀՀ տարածքից դուրս

համաձայն փոստային ծառայության կողմից ներկայացված ծախսերի